Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés jelentős segítséget és támogatást nyújt az érdemben is rászoruló pécsi lakosság számára, hiszen a tervezett tevékenységek célja a lokális társadalmi kohézió kialakítása, valamint erősítése, tapasztalt és elkötelezett szakmai partnerekkel.

A városrehabilitáció – egyezően a pályázati kiírással – a leginkább rászoruló pécsi területekre, ezen belül is:
1. a 4. sz. szegregátumra (Hősök tere – Óvoda u. – Névtelen u. – Komlói út)
2. az 5. sz. szegregátumra (Füst u. – Györgytelep – Tárna u. – Hősök tere – Pék sor – Hősök tere – Garázssor – Hősök tere – Tűzoltó u. – Névtelen u. – Kolónia u.)
3. A Fekete Gyémánt tér keleti, déli és északi tömbjére, továbbá a Pákolitz utcára, valamint
4. Pécsbányatelepre fókuszál.

A pályázat szakmai programja 2 fő pillérre épül:

1. Költözéssel érintettek szociális támogatása-gondozása: kötelező feltétel, hogy azon családok esetében, akik a TOP-6.7.1. pályázatban felújított lakásokból el-, illetve visszaköltöznek, szociális munkát kell alkalmazni. A szociális munkát szakmai indokok miatt ugyanakkor nemcsak a költözőkre, de az érintett 5. sz. szegregátum rászoruló lakosaira is kiterjesztjük (Füst u. – Györgytelep – Tárna u. – Hősök tere – Pék sor – Hősök tere – Garázssor – Hősök tere – Gorkij u. – Névtelen u. – Kolónia u.).
2. Közösségi programszervezés, tanácsadás, klubok és iskolán kívüli programok, roma hagyományőrzés a társadalmi integráció erősítésére: e feladatok mindhárom beavatkozási területen (Pécsbányatelep, Hősök tere és környéke, Fekete Gyémánt tér és környéke) megvalósulnak.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet konzorciumi formában, konzorciumvezetőként valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és az Ifjúságért Egyesülettel, a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A projekt becsült költségvetése 200 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitással.

A pályázat szakmai programján belül az alábbi tevékenységek az Ifjúságért Egyesület és alvállalkozói kivitelezésével valósulnak meg Meszesen és Pécsbányán.

Lakáskísérési tanácsadó szolgáltatás

A lakáskísérési tanácsadás célja: A társas együttélésben elvárható ismeretek elsajátítása az egyének, családok esetében, lakhatási kompetenciák fejlesztése a célcsoport körében. Az adósságok rendezésében való segítségnyújtás, képessé tevés az egyéni érdekképviseletre, háztartási ismeretek elsajátítása és alkalmazása.

Csoportos fejlesztések: iskolán kívüli csoportos fejlesztő foglalkozások, kézműves foglalkozás, teaház

A csoportos fejlesztések célja: készségek és ismeretek elsajátíttatása, fejlesztése, aminek keretében az egyén/család képessé válik önmaga és szűkebb környezetének tudatos ismeretére, szabályrendszerének elfogadására, a társas együttélés szabályainak elsajátítására. Fontos szempont a csoportos foglakozások alkalmával a csoportok életkorához/szükségleteihez igazítani az elsajátítandó készségeket.

Iskolán kívüli fejlesztő foglalkozás

A csoportos, iskolán kívüli fejlesztés célja korrepetálás, felzárkóztatás, kompetenciafejlesztés, az iskolai eredményesség növelése, javítása, a szabadidő hasznos eltöltése, tehetséggondozás, hiányzás, lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű családokkal való szoros együttműködés és az önálló tanulás elősegítése, a szociálpedagógia, pedagógia és szociális munka módszereinek alkalmazásával.

Kézműves-és kreatív készségfejlesztő foglalkozások

A foglakozások fejlesztik az önállóságot, a közös alkotásoknak köszönhetően a csapatmunkát, a csapat fontos tagjaként az együttműködési készséget, a kapcsolatteremtést. Kiváló lehetőséget ad a szakmai menedzsmenttel egyeztetett tematika mentén megvalósított foglalkozás a finommotoros mozgások fejlesztésére, ami pozitív hatással van például az íráskészségre is. A kreativitás a megoldó készséget is fejleszti, ami kihat például a matematikai, logikai képességekre. Kreatív folyamatok közben meglepő és új megoldások bukkannak fel, ami által a résztvevők megtanulják a keretek nélküli, szabad megoldáskeresést. A sikerélmény talán a legfontosabb, mert ez olyan önbizalmat ad, ami kíváncsivá, bátrabbá tesz, javítja a tanulási és munkavégzéshez történő hozzáállást is.

Teaházak

A teaházak a lakókörnyezetben élő célcsoport szükségleteire, problémáira, elakadásaira fókuszálnak, – az ismeret, tudás – és készségfejlesztés módszereivel.  Fontos cél és szempont, hogy a foglalkozásokon résztvevő személyek a megszerzett ismereteket, készségeket a későbbiekben, a mindennapi életben használni és alkalmazni tudják – segítve ezzel saját maguk, családtagjaik, lakókörnyezetük, személyes kompetenciájuk fejlődését, fejlesztését. A Teaházak (csoportok) célja, hogy a résztvevők tisztábban lássanak saját személyes élethelyzeteikben, problémáikat cselekvő módon tudják kezelni, jobban értsék saját vágyaikat, s céljaikat könnyebben tudják elérni. Az egyes alkalmak témáját, tartalmát a Teaházak tematikus fókuszpontjai mentén – a résztvevők élethelyzetei, aktuális érzelmei töltik meg. A módszer a résztvevőket saját élményeken keresztül, játszva és játékosan segíti a kívánt célok elérésében.

Közösségi rendezvények

A közösségi események célja: A területi alapú közösségfejlesztés, közösségépítés számba veszi a helyi lakosok belső- és külső erőforrásait, segít a helyi problémák analizálásában és feldolgozásában, különböző idő-intervallumokban segíti a terület fejlesztéséhez kapcsolódó tennivalókat, terveket, célokat és a megvalósítás eszközeit.

A kis közösségi események családi életciklusokhoz, egészséghez, és női szerepekhez kötött rendezvények szervezésével valósulnak meg.

A nagy közösségi rendezvények ünnepekhez kapcsolódó események, egészségnap, sportnap, tánc és kulturális események, valamint városrészhez és történelmi/nemzeti időpontokhoz kötött rendezvények szervezése során valósulnak meg.